Προσλήψεις αγροτών για κοινωφελή εργασία

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Κρήτης», Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1455) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες οι οποίες αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάθε ειδικότητα αναγράφονται στην προκήρυξη, όπως επίσης αναγράφεται και η μοριοδότηση ανάλογα με τον χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, την εντοπιότητα, κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ενεργοποιηθεί στα γραφεία του ΟΑΕΔ Ηρακλείου το Μητρώο Αγροτών στο οποίο πρέπει να καταχωρηθούν με πλήρη στοιχεία οι αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται για υποβολή αιτήσεων για τις παραπάνω θέσεις.

Οι αγρότες, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθένειας Ο.Γ.Α. με εμφανή την αναγραφή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου (ΒΛΑΣΤΩΝ 10 & 1770 11B Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη στη διεύθυνση:

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

(ΓΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Οδός ΒΛΑΣΤΩΝ 10 & 1770

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Κ. 71202

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

υπόψιν: κου Ρίζου Κων/νου

Κατηγορία: