Μείωση του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αγροτών/ισσών στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

Μείωση του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αγροτών/ισσών στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (2518/Β/20-11-2015) η υπ' αρ. Αριθμ. 11118/127128 Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμ. 13631/159106/20−12−2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β ́ 3410)” στην οποία αναφέρεται ότι “Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α ́ 8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €)

Κατηγορία: