Ανακοίνωση για την απόσταξη στέμφυλων έτους 2015

Ανακοίνωση για την απόσταξη στέμφυλων έτους 2015

Ενημερώνουμε ότι με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου 2015 από 1-10-2015, οι Δήμοι και οι Κοινότητες εκδίδουν βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητών μόνο κατ' εξαίρεση και στις περιπτώσεις που οι αμπελουργοί καλλιεργούν συνολικά κάτω από ένα στρέμμα και απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Όσοι αμπελοκαλλιεργητές έχουν συνολικά κάτω από 1 στρέμμα οινοποιήσιμου αμπέλου και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσικουδιάς), βάση του άρθρου 7 του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα:
1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ, όπως:
α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή
β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι
2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Κατηγορία: