Κυνηγετική Περίοδος 2015-2016

Κυνηγετική Περίοδος 2015-2016

 

Σύμφωνα με το υπ' Αριθμ. 6069/12-8-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 από 20 Αυγούστου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου 2016 και επιτρέπεται το κυνήγι των παρακάτω θηραμάτων, κατά τρόπο και χρόνο στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου ως εξής:

Α/Α

Είδος

Ζώνες διαβίβασης

Περίοδος

Ημέρες

Επιτρεπόμενος αριθμός

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

1.

Λαγός (Lepus europaeous)

 

15/9-10/1

 

Τετ–Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

2.

Πετροκούναβο (Martes foina)

 

15/9-28/2

 

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

ΠΟΥΛΙΑ Δενδρόβια, εδαφόβια, κ.α.

 

 

 

 

1

Σιταρήθρα(Alauda arvensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2

Φάσα(Columba palumbus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3

Αγριοπερίστερο(Columba livia)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4

Ορτύκι(Coturnix coturnix)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5

Τρυγόνι(Streptopelia turtur)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

6

Τσίχλα(Turdus philomelos)

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

 

 

 

 

Είκοσι πέντε (25) συνολικά για όλα τα είδη

 

7

ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

8

Κοκκινότσιχλα(Turdus iliacus)

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

9

Γερακότσιχλα(Turdus pilaris)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

10

Κότσυφας(Turdus merula)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

11

Καρακάξα(Pica pica)

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12

Κάργια(Corvus monedula)

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13

Κουρούνα(Corvus corone)

 

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

 

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15

Μπεκάτσα(Scolopax rusticola)

 

15/9-29/2

Όλες

Δέκα (10)

17

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

 

15/09-30/11

Τετ–Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

 

ΠΟΥΛΙΑ Υδρόβια και παρυδάτια

 

 

Όλες

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώδεκα (12) Συνολικά από όλα τα είδη

1

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

 

15/9-10/2

Όλες

2

Κιρκίρι (Anas crecca)

 

15/9-31/1

Όλες

3

Πρασινοκέφαλη (Anas

platyrhynchos)

 

15/9-31/1

Όλες

4

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

 

15/9-10/2

Όλες

5

Σαρσέλα (Anas querquedula)

 

15/9-31/1

Όλες

6

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

 

15/9-31/1

Όλες

7

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

 

15/9-31/1

Όλες

8

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

 

15/9-10/2

Όλες

9

Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

15/9-10/2

Όλες

12

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

14

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Το κυνήγι όλων των θηραμάτων, που επιτρέπεται με την παρούσα, απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, στις καμένες εκτάσεις, τις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. Επίσης στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστρικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπο. Πολιτισμού, σε περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες.

Απαγορεύεται η θήρα πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες ή εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργασμένα δομικά υλικά εντός των Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Ειδικής Προστασίας).

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Κατηγορία: