Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1234/Β/2014 η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Άξονα 1 “Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας” του ΠΑΑ 2007-2013 για το έτους 2014”.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα παρατείνεται έως τις 6-6-2014.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής.

Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηρακλείου έως και τις 6-6-2014.

Κατηγορία: