Παράταση υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Παράταση υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Με την αρ. 2176 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 250/Β'/6-2-2014), με τίτλο “3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.”, δίδεται παράταση στην προθεσμία υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης μέχρι τις 31/12/2015.

Για την παράταση του χρόνου υλοποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης του σχεδίου βελτίωσης, υποβάλλεται στην κατά τόπο Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αίτηση παράτασης πριν τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης με σχετική τεκμηρίωση. Η εν λόγω παράταση εγκρίνεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Για την αίτηση παράτασης δεν απαιτείται υποβολή Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα συντάκτη. Η παράταση του χρόνου υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μετά την 31/12/2015.

Κατηγορία: