Οριστικές καταστάσεις δικαιούχων της δράσης Βιολογική Γεωργία

 

Οριστικές καταστάσεις δικαιούχων της δράσης Βιολογική Γεωργία

 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοίνωσε την έκδοση των οριστικών καταστάσεων των δικαιούχων της δράσης 1.1, Βιολογική Γεωργία (νέα 5ετία), σύμφωνα με την αριθμ. 74/4119/13-01-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Πλαστήρα 100, Χανιώπορτα, Ηράκλειο, 71201.

Επίσης οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους γεωπόνους – συμβούλους, στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, καθώς και σε όλους τους ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο «∆ιαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης δικαιούχων των ∆ράσεων του Μέτρου 2.1.4. (Γεωργοπεριβαλλοντικές ∆ράσεις) για τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης».

Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής των συμβάσεων.

Κατηγορία: