Αιτήσεις για χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό

Αιτήσεις για χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 286839/02-04-2009 , ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , Γραφ. 304 τηλ. 2810-309203) , μέχρι τις 15/12/2013 .

Τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας για να κριθεί κάποιος δικαιούχος είναι :

1. Νέος Γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών .

2. Αμπελουργός / κατά κύριο επάγγελμα αγρότης , καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ( εκτός Σουλτανίνα).

3. Αμπελουργός / Οινοποιός , καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (εκτός Σουλτανίνα).

4. Μόνο Αμπελουργός , καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ( εκτός Σουλτανίνα ) ή μόνο Οινοποιός .

5. Λοιποί , εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώματα .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση (Έντυπο υπηρεσίας).

2. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης .

3. Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας ( Αμπελουργικό Μητρώο).

4. Δήλωση Συγκομιδής για τις δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας .

6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας και της Φορολογικής Δήλωσης .

7. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων , ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9 επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

8. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων , μισθωτήριο τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας .

9. Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός , κάτω των 40 ετών ( του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου Γεωργού.

10. Βεβαίωση για την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη , από ΟΠΕΚΕΠΕ στην περίπτωση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι παραγωγοί  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

Τα Δικαιώματα Φύτευσης επιστρέφονται στο εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες .
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1 στρέμμα) .
Τα χορηγούμενα Δικαιώματα από το εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ . 2810 – 309203) .

Κατηγορία: