Παράταση προθεσμιών υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων έτους 2012 με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμιών υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων έτους 2012 με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13.00 μ.μ. η προθεσμία υποβολής προτάσεων επενδυτικού νόμου 3908/2011 που έληγε την 30η Απριλίου 2012.Η παράταση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία λόγω των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεσω πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στην Βουλή. Οι σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Νόμο 3908/2011 είναι:  1)    Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από το 40% στο 60% των δαπανών κτιριακών υποδομών, βοηθητικών εγκαταστάσεων και δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.2)    Δυνατότητα του επενδυτή τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.3)    Αναστολή της απαίτησης προσκόμισης έγκρισης δανείου από Τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.4)    Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.5)    Αύξηση του ορίου σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκ. Ευρώ σε 20 Εκ. Ευρώ στην 4ετία. 

Κατηγορία: