Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΗ Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΙΜΕ), ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας μέχρι την Πέμπτη 12 Απριλίου 2012. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα επιλέξει κατά την κρίση του, πέντε (5) εκ των ενδιαφερομένων που θα ενταχθούν στο Μητρώο, οι οποίοι θα είναι σύμβουλοι - συντονιστές για την υποστήριξη των περιφερειακών δομών του Δικτύου Επιχειρηματικότητας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα),.Οι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Το Μητρώο θα αξιοποιηθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε πανελλαδική κλίμακα, με βάση την ζήτηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν:

 1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη, αποδεδειγμένα, επταετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, ενώ επιθυμητή είναι και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον τρία (3) συμβουλευτικά Έργα σε κατά το δυνατόν περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία:
 • Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης
 • Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού
 • Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας
 • Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων
 • Δικτύωση επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης
 • Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ
 • Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου
 • Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού
 • Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
 • Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος υποψήφιου συνεργάτη που θα περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κατάλογο έργων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, στη διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr. Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα το έντυπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος υποψήφιου συνεργάτη, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα του αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος και του Κατάλογου Έργων. Φάκελο συμμετοχής θα υποβάλλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι ου θα κληθούν από τον Φορέα.Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας απαντητικό email για την παραλαβή της αίτησης τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φορέα, στο τηλέφωνο 2108846852, εσ. 616 και 617. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με κριτήρια το εύρος των θεματικών πεδίων, τον αριθμό των υλοποιημένων συναφών έργων, τον χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας και την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του κάθε υποψηφίουΗ προβλεπόμενη αμοιβή των συμβούλων για την παροχή των υπηρεσιών τους θα είναι το μικτό ποσό των € 500 πλέον Φ.Π.Α. ανά επιχείρηση, για κατά προσέγγιση 40 ώρες εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2108846852, εσ. 616 κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη & 617 κ. Ηλία Θ. Γεωργόπουλο, καθώς και στο e-mail diktyo@imegsevee.gr.

Κατηγορία: