Πρόσκληση για εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ

Πρόσκληση για εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώθηκε πρόσκληση για εγγραφή στο μητρώο ιδιωτών συνεργατών στις διενεργούμενες στατιστικές εργασίες.Εγγραφή στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.  Η αίτηση πραγματοποείται ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 Απριλίου (ώρα 24.00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, για απ΄ ευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι http://www.circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=SGID:5558Η ΕΛΣΤΑΤ θα διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των ερευνητών ιδιωτών για την διαδικασία συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας στην οποία συμμετέχουν. Η τελική επιλογή των ιδιωτών ερευνητών θα γίνει με αξιοκρατικό σύστημα βαθμολόγησης, η εργασία θα πραγματοποιείται εκτός γραφείου, χωρίς τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου και η παροχή υπηρεσιών από τους ιδιώτες ερευνητές δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή των συνεργατών έχει υπολογιστεί με βάση τον μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά το τέλος και τον έλεγχο της εργασίας. 

Κατηγορία: